Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag

Revalidatie Friesland liet in 2004 in Beetsterzwaag een revalidatiecentrum bouwen. Naast patiëntenkamers met 67 bedden bevinden zich in het gebouw onder meer een zwembad en een sporthal. Het kantoor is ondergebracht in een monumentaal pand. Daarnaast zijn er kantoren en spreekkamers in het nieuwe gedeelte. Omdat men de brandveiligheid naar een zo hoog mogelijk level wilde brengen, kreeg Munnik Brandadvies het verzoek het gehele complex door te lichten. Stap-voor-stap begeleidden we de werkzaamheden. Evenals de upgrade van de brandmeld- en de ontruimingsinstallatie.

Prioriteiten en planning
De aanpassing van het nieuwe gedeelte is in bouwteamverband met opdrachtgever en aannemer ingezet. Eerste stap: het in kaart brengen van de huidige situatie. Vervolgens zijn de prioriteiten bepaald en is een planning gemaakt. Er was een constructieve en prettige samenwerking met de veiligheidsregio en het bevoegd gezag. Na afstemming met de gemeente is voorrang gegeven aan het aanpassen van het ontruimginsplan. Organisatorische maatregelen zoals het opplussen van de bedrijfshulpverlening zorgden ook tijdens de werkzaamheden voor een veilige situatie.

Hoofddraagconstructie
In de oude situatie waren alle gangen in het gebouw brandwerend gescheiden van de verblijfsruimtes. De helft daarvan bleek bij controle te kunnen vervallen. De nieuwe situatie is helemaal ingericht conform de huidige nieuwbouweisen, met een gelijkwaardigheid door middel van de methode Beheersbaarheid van Brand. Daardoor zijn de sporthallen en het zwembad gezamenlijk in één groot brandcompartiment geplaatst. Om de brandwerendheid te verhogen, werden onder meer herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de hoofddraagconstructie, brandscheidingen, brandkleppen en deuren. Door alle onderdelen apart én in samenhang goed door te rekenen, zijn we tot de economisch meest voordelige oplossingen gekomen.

Scheidingen sporthal en zwembad
Op het sport- en zwembadgedeelte is een plan voor beheersbaarheid van brand geschreven. Uit onze berekeningen bleek dat dit deel volgens het bouwbesluit als één groot brandcompartiment kan fungeren. De scheidingen rondom deze ruimten zijn extra brandwerend gemaakt, meer dan volgens het Bouwbesluit noodzakelijk is. Daardoor wordt de kans op branddoorslag naar andere delen van het gebouw én brandoverslag naar aangrenzende gebouwen geminimaliseerd. In de nieuwe situatie kan dit hele gedeelte in één keer ontruimd worden. Het ontruimingsplan is daarop aangepast. De brandweer is hierover geïnformeerd, zodat zij weten wat ze bij een ontruiming kunnen verwachten.

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
De brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn geüpgraded. Munnik Brandadvies begeleidde de aanbesteding en hield ook hier vinger aan de pols tijdens de werkzaamheden. Met steeds in ons achterhoofd de opdracht van Revalidatie Friesland: marktconforme prijzen en een gecertificeerde installatie. Dit alles binnen de kaders van ‘de patiënt staat centraal’ en ‘het bieden van veilige zorg’.