Privacybeleid

PRIVACYBELEID 2020
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Munnik Brandadvies B.V. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens :
Munnik Brandadvies B.V

Gebr. Wrightlaan 2A

9615 TN Kolham,

KvK Munnik: 62290061

2. Welke gegevens verwerkt Munnik Brandadvies B.V. en voor welk doel
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewerken, bewaren en slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

2.1. Welke gegevens?

  • Bedrijfsnaam
  • Naw gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Contactpersoon
  • Functievermelding
  • IP-adres

2.2 Wanneer en waarom verzamelt Munnik Brandadvies B.V. persoonsgegevens?
Munnik Brandadvies B.V. verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens om haar dienstverlening optimaal te verzorgen en noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Munnik Brandadvies B.V.. Dit doen wij wanneer u Munnik Brandadvies vraagt om een offerte uit te brengen voor te leveren diensten en/of wanneer u geïnteresseerd bent in een product of dienst van Munnik Brandadvies BV.

2.3. Verwerking van gegevens
Munnik Brandadvies B.V. verwerkt de in sub 2.1 genoemde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor projectcommunicatie, contact over de opdrachtverstrekking, training & cursussen.

2.4. Tijd van bewaring
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen (zoals bijvoorbeeld de wettelijke termijn van 7 jaar die de belastingdienst stelt voor de administratie van een onderneming). Het secretariaat van Munnik Brandadvies B.V. beoordeelt periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

2.5. Niet afstaan van gegevens
Indien u er voor kiest om geen persoonlijke gegevens af te geven, dit is bijvoorbeeld relevant bij opleidingen en cursussen kan er door Munnik Brandadvies B.V. geen certificaat van deelname (na afloop van een cursus) aan u verstrekt worden. Hiervoor zijn een minimaal aantal gegevens noodzakelijk.

2.6 Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot het systeem waarin alle gegevens verwerkt worden is afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en dubbele authenticatiecode

Thuiswerkplekken en werkplekken onderweg zijn beveiligd middels beveiligde VPN-verbindingen

Daarnaast zijn kritische gegevens extra beschermd met toegangscodes en versleutelingen

Dagelijkse back-up ondergebracht op een externe locatie voorkomt het onverhoopt verloren gaan van projectgegevens, waardoor continuïteit van data van uw organisatie gegarandeerd is.

3. Verwijzingen naar websites van derden
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website en op social media mogelijk in onze teksten verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing worden.

4. Wie is ontvanger van uw gegevens
Het secretariaat van Munnik Brandadvies BV verwerkt de gegevens in ons datasysteem. Deze gegevens blijven 7 jaar, de wettelijke termijn die de belastingdienst stelt, in het systeem staan.

4.1 Delen van persoonsgegevens aan derden:
Munnik Brandadvies BV verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze niet zonder uw toestemming aan derden.

4.2 Subverwerkersovereenkomst
Munnik Brandadvies BV heeft met aantal externe partijen
een subverwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomsten zijn door het secretariaat opgeslagen in ons datasysteem en is uiteraard ook opgeslagen in het datasysteem van de externe partijen. In deze overeenkomst staat duidelijk vermeld dat externe partijen / dataverwerkers niets met deze doorgestuurde gegevens van Munnik Brandadvies BV mogen doen en deze strikt persoonlijk verwerkt dienen te worden.

 

5. Recht op inzage, rectificatie of wissen van gegevens/ recht op vergetelheid
Indien uw gegevens incorrect zijn en gewijzigd moeten worden, of wanneer u inzage in uw gegevens wilt, dan kunt u hier altijd aanspraak op maken. Indien wij u niet persoonlijk kennen, zult u zich persoonlijk moeten legitimeren.

5.1 Hoe maak ik aanspraak?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer u inzage hierin wilt of aanpassingen wenst uit te voeren, kunt u hier aanspraak op maken. Mocht u uw gegevens opvragen, dan kan Munnik Brandadvies BV dit in een overzichtelijke tabel overhandigen.

 

6. Klacht indienen Munnik Brandadvies B.V. of Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u een klacht hebt over de behandeling van uw persoonsgegevens, of een vermoeden hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan staat het u vrij uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

7. Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen.

Onze contactgegevens
Hebt u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via
secretariaat@munnikbrandadvies.nl