Zorg op maat voor brandveilige zorgboerderijen

De geur van vers hooi, het getjilpt van de musjes en het geloei uit de stallen; de boerderij is een plek waar mens en dier rust vinden in de natuur. In de vrijheid en toch met zorg voor de dieren en/of de gewassen, is het dé plek om hulpbehoevende mensen een nuttige dagbesteding of een logeeropvang te bieden. Boerenbedrijven combineren agrarische werkzaamheden met de zorg en begeleiding voor groepen cliënten. Persoonlijke begeleidingsplannen helpen cliënten om eigen doelen te realiseren, waardoor ieder zich kan ontwikkelen met zorg op maat! Zorgboerderijen liggen de laatste tijd onder de loep als het gaat om de vereiste brandveiligheidsmaatregelen. Waar moet je als zorgboer nu eigenlijk allemaal aan voldoen? 

Bestaande zorgboerderijen

Zorgboerderijen ontstaan vaak vanuit een gastouderopvangsituatie. Veel zorgboeren zijn betrokken bij zorg door een hulpbehoevend gezinslid of doordat een partner werk gerelateerd met zorg verbonden is. De ruimte op een boerderij geeft mogelijkheden om mensen te helpen. Vanuit een warm hart en met de beste intenties wordt het zorgplan volledig uitgekristalliseerd. De vereiste veiligheidsmaatregelen worden in dit proces nog wel eens over het hoofd gezien. Denk hierbij aan een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik en de daarvoor vereiste maatregelen afgestemd op de gebruiksfunctie van de zorgboerderij. Of en wanneer een vergunning voor brandveilig gebruik noodzakelijk is, hangt af van de bezetting. Daarnaast speelt mee of er overnachting of alleen dagopvang plaats vindt. Is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik niet noodzakelijk, dan kan het zijn dat er een gebruiksmelding gedaan moet worden. Maar wanneer moet nu wat?

Omgevingsvergunning en gebruiksmelding

In de WABO, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, staat precies omschreven wanneer er een omgevingsvergunning nodig is en wanneer een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik volstaat. Een omgevingsvergunning is nodig indien er dagopvang verschaft wordt aan:

  • Meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar.
  • Meer dan 10 personen met een lichamelijk- of geestelijke handicap.
  • Bedrijfsmatige nachtopvang geboden wordt aan meer dan 10 personen.

Indien er niet een omgevingsvergunning noodzakelijk is, kan het toch zijn dat er een gebruiksmelding brandveilig gebruik gedaan moet worden. Dit is van toepassing als er:

  • In een gebouw tegelijk meer dan 50 personen aanwezig zijn.
  • Een woning kamergewijs wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke bewoners.
  • Er middels een gelijkwaardigheid voldaan wordt aan de brandveiligheidseisen beschreven in het geldende Bouwbesluit in hoofdstuk 6, ‘voorschriften inzake installaties’ en hoofdstuk 7, ‘voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen’.

Zorgplicht

Reeds bestaande zorgboerderijen die niet voldoen aan de eisen voor bestaande bouw/verbouw en/of niet in het bezit zijn van de juiste vergunning, moeten mogelijk fors investeren om wel te voldoen aan hun zorgplicht. Dit kan financieel verstrekkende gevolgen hebben. Het is duidelijk dat er bouwkundig-, organisatorisch- en installatietechnisch voldaan moet worden aan de eisen die het Bouwbesluit stelt, maar de weg er naartoe kan het verschil maken tussen bedrijfcontinuïteit of beëindiging van de zorgverlening. Gelijkwaardigheden kunnen hierbij positief van invloed zijn op het financiële aspect.

Gelijkwaardigheden

Het niet blind volgen van wat het Bouwbesluit voorschrijft, maar juist creatief nadenken in gelijkwaardigheden om toch te voldoen aan de gestelde eisen, kunnen de sleutel zijn tot het succes en dus bedrijfscontinuering. Gelijkwaardigheden hebben hetzelfde doel en kennen hetzelfde kwaliteitsniveau als de ‘standaard’ veiligheidsmaatregelen. Enkele voorbeelden:

·                    Compartimentering:Waar is winst te behalen middels een andere indeling?
·                    Deurbeslag:Normale deuren laten functioneren als vluchtdeuren
·                    Vultijdenmodel:Optimalisatie van de ontvluchting
·                    Brandmeldinstallatie:Effectief onderzoek diverse typen BMI’s

Om bij te dragen aan een totaaladvies in brandveilige gelijkwaardigheden, werken onze projectleiders nauw met elkaar samen. Ieder heeft zijn/haar expertise en wordt op verzoek bij een betreffende vraagstelling betrokken. In samenspraak met de opdrachtgever ontstaat uiteindelijk het brandveiligheidsadvies, waarbij kostenefficiëntie en het behalen van minimaal het vereiste veiligheidsniveau centraal staan. Iedereen heeft het recht brandveilig te zijn, te werken en te wonen; daar denken wij meer dan graag in mee!