De Dilgt, Haren

Geregeld toetst de Veiligheidsregio Groningen gebouwen aan de brandveiligheidseisen. Zo voerde zij ook een scan uit in de algemene ruimtes van De Dilgt in Haren, waar woningstichting De Huismeesters appartementen verhuurt aan zelfstandig wonende senioren. Op advies van de brandweer vroeg De Huismeesters een onafhankelijk adviseur voor een grondige inspectie. Zij benaderden hiervoor Munnik Brandadvies.

Compartimentering
Om de situatie goed te kunnen beoordelen is een inspectie op locatie uitgevoerd. Conform de tekening waar de vergunning op was verleend hadden zich in een gang twee puien moeten bevinden; deze waren niet aanwezig. Uit ons onderzoek bleek dat één pui voldoende is om de veiligheid te waarborgen, mits deze op een andere plek wordt gesitueerd. Eén pui realiseren is uiteraard voordeliger dan twee. Tegelijkertijd is de veiligheid gegarandeerd en wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Scootmobielen in verkeersruimtes
De in de gangen geparkeerde scootmobielen zouden volgens de brandweer gevaar kunnen opleveren wanneer deze verkeersruimtes als vluchtroute gebruikt moeten worden. Volgens de regelgeving mag er zich geen brandbaar materiaal bevinden in een verkeersroute wanneer deze een verhoogde veiligheidsstatus heeft. Als een ruimte echter géén verhoogde status heeft, is deze te beschouwen als een brandcompartiment. Daarin mag wél brandbaar materiaal aanwezig zijn. Omdat in dit gebouw naar twee kanten kan worden gevlucht, heeft de verkeersroute geen verhoogde veiligheidsstatus. Wettelijk gezien is het daarom toegestaan de scootmobielen in de verkeersruimte te parkeren. De verkeersruimtes worden door stenen muren zonder glas van de appartementen gescheiden. Ze voldoen daarmee aan de zwaarste criteria met betrekking tot brandwerendheid.

Noodverlichting
In een woongebouw zonder zorg is noodverlichting of vluchtrouteaanduiding geen vereiste. Men gaat ervan uit dat bewoners de weg goed kennen. In De Dilgt waren deze installaties wel aangebracht, de installaties bevonden zich echter niet in goede staat. Om schijnveiligheid te voorkomen, dient de aangebrachte verlichting ook goed te werken. De verhuurder kan in dit geval de verlichting herstellen óf verwijderen. Wij hebben vanuit onze ervaring geadviseerd om in verkeersruimtes waar geen daglichttoetreding is, de noodverlichting te handhaven en waar nodig te herstellen om zo een veiliger situatie te creëren.

Voor De Huismeesters was het belangrijk om op een kostenefficiënte manier de veiligheid van de bewoners te waarborgen, vooral omdat niet zeker is of het gebouw zijn huidige functie behoudt. Met ons advies kan de verhuurder de kosten beperkt houden en kan De Dilgt de toets van de Veiligheidsregio doorstaan.