Nieuwe classificatie voor brandwerende binnenwanden in zorgcomplexen

 

Zorgcomplexen als bejaardentehuizen, zorgcentra en ziekenhuizen moeten in Nederland voldoen aan bouwtechnische voorschriften. Hoe zwaar deze voorschriften zijn, hangt af van de zorgfunctie van het gebouw. In Nederland is het Bouwbesluit 2012 leidend en bevat alle prestatie-eisen waar het aan dient te voldoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in brand-, gebruiks- en gelijkwaardige veiligheid. Het Bouwbesluit zelf is onderverdeeld in NEderlandse Normen, afgekort NEN, waarin methoden omschreven worden om aan de betreffende eisen te voldoen. Zowel het Bouwbesluit als diverse normen worden herzien zodra er nieuwe gefundamenteerde inzichten zijn. Op 1 februari 2019 is de NEN 6069 herzien. Deze NEN norm beschrijft aan welke criteria brandscheidingen moeten voldoen. Welke consequenties heeft deze herziening voor bijvoorbeeld bestaande zorgcomplexen?

Criteria

Bouwmaterialen dienen aan criteria te voldoen om verwerkt te mogen worden in constructies. Voor brandscheidingen geldt een WBDBO-eis (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) die uitgedrukt wordt in minuten. Afhankelijk van de positie van de brandscheiding zijn er verschillende criteria waarop conform de NEN 6069 moet worden getest. Deze criteria zijn:

R-criterium: ‘Bezwijken’. Een brandscheiding moet in stand blijven gedurende het aantal gestelde minuten conform de WBDBO-eis
E-criterium: ‘Vlamdichtheid’. Binnen de gestelde minuten mogen de vlammen niet door de wand dringen.
W-criterium: ‘Warmtestraling’. De warmtestraling vanaf een scheiding mag niet verder oplopen dan 15 kW/m² gemeten op maximaal een meter afstand.
I-criterium: ‘Temperatuur’. De temperatuur van een brandscheiding mag aan de niet verhitte zijde niet verder oplopen dan gemiddeld 140°C en plaatselijk maximaal 180°C .

Herziening

In tabel 2 van de huidige versie van de NEN 6069, 2016 staat omschreven aan welke criteria met betrekking tot brandwerendheid een brandscheiding moet voldoen van zowel nieuwbouw als bestaande bouw. In deze tabel is er ondermeer onderscheid gemaakt tussen reguliere beschermde subbrandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten voor mensen met een functiebeperking. Bouw- en met name glasdelen rondom beschermde subbrandcompartimenten voor mensen met een functiebeperking moeten nu voldoen aan het EI, het zwaarste criterium. In de vorige versie van de NEN 6069 uit 2011 werd in tabel 2 geen onderscheid gemaakt en was voor deze scheidingen het EW-criterium voldoende.

Gevolgen

Voorgaande heeft grote gevolgen. Bestaande gebouwen bestemd voor mensen met een functiebeperking moeten nu voldoen aan het zwaarste criterium, het EI-criterium. In het verleden is in veel brandscheidingen spiegeldraadglas toegepast. Hier is bij een beperkte glasoppervlakte wel een mate van brandwerendheid aan toe te kennen, echter voldoet het in geen geval aan het EI-criterium. Spiegeldraadglas houdt de brand tegen, maar isoleert niet waardoor de temperatuur aan de niet verhitte zijde toch zal gaan stijgen. Dit houdt in dat alle bouwdelen waarin spiegeldraadglas is toegepast en die vallen onder beschermde subbrandcompartimenten voor mensen met een functiebeperking, vervangen dienen te worden door bij brand opschuimend EI-glas. Hierbij is tevens de WBDBO-eis aangepast. Als er voor het betreffende bestaande gebouw geen rechtens verkregen niveau geldt, is 20 minuten WBDBO van kracht (bestaande bouw eis). Wanneer het niet voldoet zal er minimaal 30 minuten gehaald moeten worden (verbouw eis). Is er wel sprake van rechtens verkregen niveau, dan blijft de WBDBO eis van kracht met een minimale waarde van 30 minuten, maar dan met het EI in plaats van het EW criterium.

Conclusie

Een gebouweigenaar wordt geacht de wet te kennen en te voldoen aan de wijzigingen van de wet. De omgevingsdienst kan op de gewijzigde classificatie handhaven en bij overtreding een termijn hanteren om alsnog te voldoen. Wordt er binnen de gestelde termijn niet voldaan dan bestaat er een risico op sluiting. De laatste jaren worden steeds meer ouderen en zorgbehoevenden het slachtoffer van brand. Door de nieuwe classificatie voor brandwerende binnenwanden zal de vluchttijd voor deze bewoners en gebouwgebruikers aanzienlijk verlengen. Een ingrijpende en vereiste wijziging met een kostbaar doel; meer veiligheid en minder slachtoffers.

Meer weten over dit onderwerp? Rudi Buursema deelt graag met u zijn kennis. Hij is te bereiken via 06-11032615 of stuur hem een mail r.buursema@munnikbrandadvies.nl.