Munnik Brandadvies

Nieuwe aanpak brandveiligheid in het nieuwe Bbl 2021; info-2uur op 28 november a.s.

 

Het Bouwbesluit 2012 gaat veranderen. Op het gebied van de brandveiligheid komt er al per 1 januari 2020 een belangrijke wijziging. Deze gaat over de eisen voor zelfsluitende deuren bij corridorcomplexen en kamergewijze verhuur. Een wijziging met ingrijpende gevolgen. Wat verandert er en welke consequenties heeft dat voor uw gebouw? Munnik Brandadvies organiseert op 28 november van 14:00 tot 16:00 uur een informatiemiddag over dit thema. Wilt u niet voor ongewenste (financiële) verrassingen komen te staan, meld u zich dan nú aan! Deelname is kosteloos.

Nieuwe inzichten

Het Bouwbesluit (BB) stelt eisen waaraan een bouwwerk in Nederland dient te voldoen. Ontwikkelingen en nieuwe inzichten dragen bij aan herzieningen van het Bouwbesluit, met als doel het verhogen van het veiligheidsniveau van Nederlandse bouwwerken. Het eerste BB dateert uit 1992, gevolgd door nieuwe versies in 2003 en 2012. Het BB wordt ieder jaar aangepast aan de laatste stand der techniek. Zo vindt er ook een aanpassing plaats per 1 januari 2020. Deze wijziging omvat een ingrijpende wijziging voor de zelfsluitendheid van brandwerende binnendeuren van woningen met zorg of kamergewijze verhuur.

Daarna, per 1 januari 2021, geldt een compleet nieuwe versie van het BB. Tezamen met de nieuwe inhoud heeft het BB ook een andere naam gekregen; het Besluit bouwwerken leefomgeving, afgekort Bbl 2021. Met 2020 voor de deur komen de nieuwe verplichtingen dichterbij en verdient deze wijziging aandacht om ongewenste (financiële) verrassingen te voorkomen.

Zelfsluitendheid en vluchten

Om bewoners en gebruikers veilig te laten wonen, recreëren of gebruik te laten maken van een gebouw, moet het voldoen aan de voorschriften conform het huidige BB 2012. Het BB is opgebouwd uit nieuwbouwvoorschriften en voorschriften voor bestaande bouw.  Waar het BB geen rekening mee houdt, is de menselijke factor bij een brand. Open blijvende toegangsdeuren van brandende woningen versnellen brand- en rookontwikkeling, waardoor de vluchttijden en vluchtmogelijkheden reduceren. Sinds 2014 geldt dat nieuwe portiekflats zelfsluitende toegangsdeuren moeten hebben om de rookverspreiding richting de enige vluchtroute te beperken. Corridorflats, waarbij meerdere woningtoegangsdeuren uitkomen op een corridor met ontsluiting aan weerszijden, zijn nog steeds vrij van deze eis. Door de vluchtroutes aan weerszijden zijn er voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig. Rookverspreiding is echter bepalend voor het slagingspercentage van ontvluchting bij brand, ongeacht of er voldoende vluchtmogelijkheden zijn. De eisen aangaande de zelfsluitendheid voor woningtoegangsdeuren met zorg of kamergewijze verhuur worden met ingang van 1 januari ingrijpend gewijzigd.

Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren huidige situatie

In het huidige BB hoeven toegangsdeuren naar woningen in bepaalde situaties niet zelfsluitend te zijn. Leidend voor wel of geen zelfsluitendheid ligt in de functie van het bouwwerk én het type doorgang. Bij een portiek en corridor kunnen gezamenlijke en niet-gezamenlijke doorgangen en gemeenschappelijke en niet-gemeenschappelijke doorgangen aanwezig zijn. Deze vier begrippen leiden vaak tot discussies wanneer nu wél en wanneer geen zelfsluitendheid vereist is.

Een beknopte uitleg: Een gemeenschappelijk deel van een bouwwerk staat ten dienste van meerdere woningen. Een voorbeeld van een gemeenschappelijke ruimte is bijvoorbeeld een galerij waarop meerdere toegangsdeuren uitkomen. Het huidige BB stelt dat een beweegbaar constructieonderdeel (bijvoorbeeld een deur) in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, zelfsluitend is. Tegelijkertijd wordt er aangegeven dat het hierboven genoemde niet geldt voor een deur in een ‘niet-gemeenschappelijke’ doorgang’. Een niet-gemeenschappelijke ruimte is bijvoorbeeld de woning achter de toegangsdeur. Met andere woorden; alle toegangsdeuren vanuit de galerij of corridor (gemeenschappelijk deel) naar een woning zijn een onderdeel van de inwendige scheidingsconstructie, dus hoeven nu in basis nog niet-zelfsluitend te zijn. Bij brand in een corridor kan rook zich hierdoor snel verspreiden in de verkeersruimte met met alle risico’s van dien.

Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren nieuwe situatie

Vanuit het oogpunt van brandveiligheid zijn nieuwe voorschriften ingediend om ook zelfsluitendheid voor niet-gemeenschappelijke toegangsdeuren te laten gelden in de nota van toelichting Regeling BB 2012. De nota van toelichting hangt onder het huidige BB, waardoor de wijziging al eerder in kan treden dan het nieuwe Bbl 2021. Dit houdt in dat bij nieuwe plannen per 1 januari 2020 de voordeuren in specifieke situaties van een dranger moeten worden voorzien.

Hoewel de aanscherpingen gericht zijn om nieuwbouw corridor- en besloten galerijflats brandveiliger te bouwen, kunnen de nieuwe regels een behoorlijke impact hebben op bestaande bouw. Bij verbouwingen aan een bestaand gebouw hoeft niet aan de hoge veiligheidseisen van nieuwbouw te worden voldaan, maar aan het rechtens verkregen niveau. Dit is het actuele kwaliteitsniveau van een bouwdeel in zoverre dat legaal is verkregen en ligt tussen bestaande bouw en nieuwbouw.

Daarnaast is het zo dat steeds meer senioren langer thuis blijven wonen in (senioren)appartementencomplexen. Het komt de brandveiligheid en de vluchttijd ten goede om bij een dergelijk bestaand gebouw een hoger voorzieningsniveau te eisen. Indien het bevoegd gezag van mening is dat aanpassing van het brandveiligheidsniveau noodzakelijk is, mag op grond van artikel 13 van de Woningwet maximaal het nieuwbouwniveau geëist worden. Dit mocht al vóór 2012, maar kwam in de praktijk niet of nauwelijks voor doordat verbouwingen of veranderingen conform de nieuwbouweisen uitgevoerd moesten worden. Met de introductie van het BB 2012 versoepelden de regels voor bestaande bouw en voldeed het om te verbouwen op het rechtens verkregen niveau; het aanwezige kwaliteitsniveau in het gebouw mocht niet verslechterd worden. Vanaf januari 2021 mag weer het nieuwbouwniveau geëist worden voor bestaande gebouwen. Dit houdt in dat voor gebouweigenaren als woningcorporaties en instanties voor wonen met zorg dit financiële gevolgen kan hebben die bij veel organisaties niet gebudgetteerd zullen zijn. De gebouweigenaar zal de verplichte voorzieningen moeten treffen, wat in het geval van zelfsluitende deurdrangers met eventueel elektrische aansturing fors in de papieren loopt.

Voorbereidingsmiddag Bbl 2021

Wel of geen vereiste zelfsluitendheid op niet-gemeenschappelijke toegangsdeuren is één punt van het totale pakket aan wijzigingen waarmee het BB 2020 en daarna de Bbl 2021 ons de komende tijd van de straat houdt. Om de wijzigingen gericht op de brandveiligheid en hun gevolgen in de praktijk helder in kaart te brengen, organiseert Munnik Brandadvies een informatieve middag ter voorbereiding op het nieuwe Bbl 2021.

Op 28 november a.s. van 14:00 tot 16:00 uur zal Harrie Munnik uitleg geven over de bovenstaande wijzigingen. Daarna is er ruimte voor vragen en discussie. Deelname is kosteloos. Meer informatie of aanmelden? Bel naar 0598-39 59 79 of mail info@munnikbrandadvies.nl.