Automotive Noorderpoort, Groningen

Automotive Noorderpoort in Groningen is een onderwijsgebouw waar studenten over alles kunnen leren wat met ‘de auto’ te maken heeft. Een school met enorme ruimtes en veel transparantie. Munnik Brandadvies werd gevraagd om een advies voor de brandveiligheid op te stellen. Met AAS architecten, Wassenaar ingenieurs, Bureau 1232 en opdrachtgever Noorderpoort zaten we vanaf schetsniveau om tafel. Plannen konden dus van meet af aan goed op elkaar af worden gestemd; een goede basis voor optimale brandveiligheid.

Complex gebouw
Het nieuwe gebouw is behoorlijk complex en bestaat uit heel grote ruimtes. Het past daarom niet helemaal binnen de standaardregels van het Bouwbesluit; een advies wordt dan maatwerk. Op een school als deze is de voornaamste vraag: hoe krijg je iedereen veilig naar buiten als er brand uitbreekt. Bij het maken van een vluchtcapaciteitsberekening is gekeken naar meerdere mogelijkheden, zoals compartimentering, brandscheiding en sprinklers. Ook gelijkwaardigheden zijn geïnventariseerd. Volgens het Bouwbesluit 2012 is het mogelijk oplossingen toe te passen die afwijken van de prestatie-eisen. Deze oplossingen moeten dan zgn. ‘gelijkwaardig’ zijn. Het bevoegd gezag (gemeente of brandweer) beoordeelt of de gelijkwaardige oplossing voldoet.Om de compartimentsgrootte zo optimaal mogelijk te krijgen is een vuurlastberekening gemaakt. Volgens het Bouwbesluit mogen brandcompartimenteringen maximaal 1000 m2 zijn. Uit een ‘beheersbaarheid van brand’ berekening bleek dat door toepassing van een gelijkwaardigheid de grootte niet aangepast hoefde te worden.

Maatwerk
De grote ruimtes die de opdrachtgever voor ogen had, kunnen gehandhaafd blijven, terwijl het geheel verzekeringstechnisch helemaal in orde is. De vluchtwegen zijn afgedekt. Een alternatieve keuze om tot hetzelfde veiligheidsniveau te komen, zou een sprinklerinstallatie zijn geweest, of brandwerende glazen wanden. Uit onze berekeningen bleek echter dat het gebouw met de gemaakte keuzes voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. En dat ook zonder deze kostbare maatregelen de brandveiligheid is gegarandeerd.

Optimaal oplossingsniveau
Als onafhankelijk adviseur zoeken wij naar een oplossingsniveau dat aansluit bij de wet- en regelgeving. Daarmee kan voorkomen worden dat een opdrachtgever een gebouw ‘overbeveiligt’ en daarmee veel kosten maakt.  Ook bij Automotive Noorderpoort is gekozen voor het optimale niveau: een veilige school, waarbij de esthetica – grote ruimtes en veel transparantie – behouden kon blijven. De omgevingsvergunning is afgegeven, en de opdrachtgever kwam voor lagere kosten te staan.