Munnik Brandadvies

Wij zijn aan het aftellen naar het eerste decennium van Adviesbureau Munnik!

Op 1 aprMunnik 10 jaaril 2014 bestaat Adviesbureau Munnik precies 10 jaar, een heel decennium! Enthousiast kijken wij uit naar deze mijlpaal. Dankzij uw vertrouwen in ons en de plezierige samenwerking hebben we deze mijlpaal bereikt. Wij delen daarom onze feestvreugde en willen u op 1 april trakteren… Houd onze website goed in de gaten!

 

Checklist brandveiligheid studentenhuisvesting

Zoals landelijk de afgelopen tijd duidelijk is geworden, is het slecht gesteld met de brandveiligheid van studentenhuisvesting. Via onder meer publicaties in de Sp!ts en het radioprogramma van Edwin Evers (radio 538) is er aandacht gevraagd voor de brandveiligheid in studentenhuisvesting. In een brief aan de Tweede Kamer is door minister Blok aandacht gevraagd voor de brandveiligheid van studentenhuizen, omdat slechts 10% voldoet aan de eisen die de wet stelt.

Onderzoek door Adviesbureau Munnik

Adviesbureau Munnik heeft voor een aantal professionele verhuurders onderzoek gedaan aan studentenhuizen en de resultaten van het onderzoek sluit hierbij aan. Zo zijn er, zowel door bouwkundige gebreken, het ontbreken van of gebreken aan noodzakelijke installaties, structurele problemen. Ook zijn er risico’s door belemmeringen van vluchtroutes, gevaarlijke materialen in de vluchtroute en brandgevaarlijk gedrag.

Controleer zelf de brandveiligheid in studentenhuis

Om studenten in staat te stellen om zelf te controleren of de brandveiligheid in zijn/haar studentenhuis op orde is, hebben wij een checklist brandveiligheid opgesteld. De uitkomsten van deze checklist kan worden gebruikt om op een snelle wijze de brandveiligheid te controleren en te verbeteren. Ook kun je met de uitkomsten van de checklist in overleg met de verhuurder als er structurele problemen zijn met de brandveiligheid.

Download onze checklist

Download hier de checklist brandveiligheid studentenhuisvesting.

Download the English version of our checklist firesafety for students.

Studentenhuisvesting onveilig

Harrie Munnik is geïnterviewd voor dagblad Spits, naar aanleiding van het rapport over de brandveiligheid in studentenhuizen. Uit een vervolgstudie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat slechts 10% van de studentenhuisvesting voldoet aan de eisen die de Wet daaraan stelt. Ons onderzoek ondersteunt deze cijfers.

Nog veel te verbeteren

Voor professionele verhuurders hebben we de afgelopen jaren honderden panden gecontroleerd en veel gebreken geconstateerd. Er is in veel panden nog veel te verbeteren. Gelukkig zijn steeds meer huisvesters zich hiervan bewust en volgen ons 5-stappenplan om de brandveiligheid te garanderen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie het artikel in de Spits.

Aantal branden in gezondheidszorg met 55% gestegen

Adviesbureau Munnik geeft richting aan

Als Adviesbureau Munnik vinden wij dat iedereen het recht heeft om brandveilig te zijn. Dat houdt ook in dat je in ziekenhuizen, verpleeg- en/of verzorgingstehuizen veilig zou moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo. Dit volgt onder meer uit de volgende cijfers die door het CBS zijn verzameld. In 2012 zijn het aantal binnenbranden in gezondheidszorginstellingen met maar liefst 55% gestegen.

Het CBS komt met ook andere getallen, waarbij het duidelijk dat er in 2013 meer doden waren te betreuren. Voor de gezondheidszorg geldt in 2012 dat er ruim 1.600 branden waren, waarbij er drie doden te betreuren waren.

Bron: Brandveilig.com

Redenen voor toename aantal branden en kans op slachtoffers

Zoals we in lezingen reeds regelmatig aangeven, zijn er redenen waarom het aantal branden toeneemt en waarom de kans op slachtoffers aan het toenemen is. Dit heeft te maken met onder meer:

  • het niet integraal (BIO-maatregelen) beschouwen van brandveiligheid;
  • toepassen van steeds brandgevaarlijker materialen in het interieur;
  • meer gebruik van brandgevaarlijke materialen in het gebouw;
  • het ontwerpen op het randje van de wetgeving;
  • gebreken en mazen in de bouwregelgeving.

Scootmobiel in de brand

Een aantal zorgpartijen ondersteunen we momenteel met het veilig maken van hun gebouwen en organisatie met behulp van ons 5-stappenplan. Het is een complexe opgave om grotere aantallen gebouwen brandveilig te maken. Alleen een beleidsdocument of een inventarisatie van de gebreken is onvoldoende om het doel, te weten: “Iedereen heeft het recht om brandveilig te zijn” te kunnen garanderen.

Wij helpen organisaties om het brandrisico onder controle te krijgen en te houden.

Teveel gebouwen niet brandveilig

In het Weekblad Facilitair en gebouwbeheer heeft Harrie Munnik een artikel geschreven over brandveiligheid in bestaande gebouwen. Iedereen zou het recht moeten hebben om brandveilig te wonen, werken, recreëren en te sporten. In de praktijk is dit niet zo.

Lees in het artikel Te veel gebouwen niet brandveilig hoe dat aangepakt zou kunnen worden.

Bouwfouten brandveiligheid

Momenteel inspecteren wij honderden gebouwen op brandveiligheidsvoorzieningen. Hierbij komen de inspecteurs veel bijzondere bouwfouten tegen. Op deze pagina zijn een paar voorbeelden van de duizenden items die we tegenkomen.

Deze oplossing met sticker lijkt goed:

01-lijktgoed

Toch even verder kijken:

02-verderkijken

De steenwol is niet aan de bovenzijde van de kabelgoot geplaatst en afgewerkt met coating. Daarnaast liggen de kabels van de brandmeldinstallatie niet specifiek in een zwakstroomcompartiment.

Brandwerende PUR-schuim kan alleen worden toegepast bij  steenachtige materialen en niet om allerlei gaten te dichten. Daarnaast is gele pur niet brandwerend.

03-PUR

Soms zie je sparingen die in het verleden fout zijn afgewerkt, maar die ook nu helemaal zijn losgehaald:

04-vloer

Coating om een PVC-buis lijkt een mooie oplossing, maar is niet brandwerend:

05-coating

Is dit niet een oplossing voor een metalen leiding? Waarom dan een PVC/PE leiding inpakken in steenwol met coating?

06-inpakken

Pur is zo handig!

07-kabelgoot

De Trefkoel, Groningen

Een van de grotere bouwwerken in de stad Groningen helpen wij mee ontwerpen. Dit onder meer samen met Nijestee, Kenk architecten, Trebbe en Ingenieursbureau Wassenaar. In een artikel van Bouwen in het Noorden wordt nader ingegaan op de werkwijze en aanpak van het bouwteam. 

trefkoel-groningen

Branden met modern en antiek meubilair

Door het keuringsinstituut UL is onderzoek verricht naar woningbranden. Hierbij is onder meer de relatie tussen de inrichting van ruimten en het flash-over punt bepaald. Het flash-over punt is het tijdstip, waarop een totale ruimte in de brand staat, omdat de temperatuur in de ruimte zo hoog is, dat alle brandbare materialen in hoge mate brandbare gassen afgeven. Dit kun je in het volgende filmpje goed waarnemen. Ook de verschillen bij diverse typen meubilair zijn goed waar te nemen:

youtube

Modern meubilair met veel schuimkunststoffen en plastic, zorgt voor een veel snellere flash-over. Dit geeft voor mensen in gebouwen hogere risico’s, omdat de tijd om te ontvluchten verkort en de kans op branduitbreiding vergroot. Rookmelders en woningsprinklers beperken duidelijk de risico’s voor bewoners en schade. We zien ook dat deze steeds meer worden toegepast.

Ik ben benieuwd hoe deze veranderingen zich in de statistieken, qua doden en gewonden per 100.000 inwoners en schade door brand, gaan vertalen.

Harrie Munnik

Bouwbesluit 2012 versie 1 juli 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013

Met de wijziging worden de artikelen 7 (maatregelen bij ingrijpende renovatie) en 8 (eisen aan technische bouwsystemen) van de herziene EPBD geïmplementeerd.

Ingrijpende renovatie

Het nieuwe voorschrift over de ingrijpende renovatie is opgenomen in artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012. Onder ingrijpende renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij óf de totale kosten van de renovatie van de gebouwschil of de technische bouwsystemen (installaties) hoger zijn dan 25% van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, óf meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt gewijzigd en deze wijziging de integrale gebouwschil betreft. Zo’n renovatie moet aan de nieuwbouweisen voldoen. Een voorbeeld van ingrijpende renovatie is wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweisen.

Technische bouwsystemen

Het nieuwe voorschrift voor technische bouwsystemen is opgenomen in de nieuwe afdeling 6.13 van het Bouwbesluit 2012. Bij vervanging moet een technisch bouwsysteem, zoals een verwarmingsysteem, aan een minimumrendement voldoen.

Met terugwerkende kracht

Beide nieuwe voorschriften zijn verder uitgewerkt in de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 die verband houdt met de inwerkingtreding van de Verordening bouwproducten, is nu in procedure. Het gaat daarbij om aanpassing dan wel schrappen van artikelen die staan in § 1.3 van hoofdstuk 1. De wijziging zal terugwerkende kracht hebben tot 1 juli 2013.

NCP-erkend BMI PvE-opsteller

We zijn trots om te melden dat nu ook op schrift is vastgesteld dat wij NCP-erkend PvE opsteller zijn. Mocht u dus een PvE willen laten opstellen door een onafhankelijk adviesbureau, in plaats van door een branddetectiebedrijf, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Onze specialist in brandmeldinstallaties

Ook bij meerdere eisende partijen kunnen wij u nu adviseren.

NCP erkend