Munnik Brandadvies

Brandveiligheidsinspecties zijn levensreddend

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw heb je te maken met je zorgplicht en ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van je gebouw. Iedereen heeft het recht om brandveilig te zijn, waar je ook woont, werkt, speelt of leert. Om deze brandveiligheid te borgen moet je je vereiste brandveiligheidsmaatregelen treffen en hiermee voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De omvang en de functie van het gebouw zijn bepalend aan welke eisen voldaan moet worden. Per gebruiksfunctie kan het immers wisselen hoeveel tijd je nodig bent om in het ergste geval alle aanwezigen te evacueren. Daarnaast wil je beperking van de materiele schade waardoor je bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Hoe weet je dat je vastgoed (nog steeds) up-to-date beveiligd is en hoe toon je dit aan? Inspecteur Rudi Buursema inspecteert op jaarbasis honderden panden. Doordat hij per gebouwtype naadloos de aandachtspunten kent, neemt hij ons graag mee voor een kijkje in zijn keuken.

Startpunt: UPD

Om de huidige staat van de algehele brandveiligheid van het gebouw te bepalen, brengen we eerst alle uitgangspunten in kaart waaraan het betreffende gebouw conform het Bouwbesluit moet voldoen. Dit wordt gebundeld in een uitgangspuntendocument (UPD), een maatwerkdocument die toegespitst is op de specifieke situatie van het bestaande bouwwerk. Denk hierbij aan de omvang maar ook de gebruiksfunctie van een gebouw. De brandveiligheid van een bouwwerk steunt op drie pijlers, afgekort als BIO; de Bouwkundige, Installatietechnische, en Organisatorische brandveiligheid. Met deze drie pijlers bekijken we de brandveiligheid integraal en spiegelen we deze aan het Bouwbesluit. Hierbij speelt voor bestaande bouw het ‘rechtens verkregen niveau‘ een grote rol. Dit niveau van eisen wordt herleid uit de in het verleden afgegeven vergunning. Is dit geformuleerd, dan volgt er een onafhankelijke brandveiligheidsinspectie ter plaatse.

Inspecteren algemeen

Na het opstellen van het UPD wordt het gebouw BIO-geïnspecteerd, dus bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch. Bouwkundige brandveiligheid is een complexe materie die vraagt om gedegen kennis in de engineeringfase, maar ook tijdens een brandveiligheidsinspectie. Daarnaast strookt in sommige gevallen het feitelijke gebruik niet met de gebruiksfunctie van het gebouw, waardoor vereiste functie gerelateerde veiligheidsmaatregelen soms volledig ontbreken. In het geval van een calamiteit kan dit naast de schade voor vervelende consequenties zorgen.

Inspecteren Bouwkundig

Tijdens onze brandveiligheidsinspecties komen we diverse situaties tegen die ondanks de getroffen brandveiligheidsmaatregelen de brandveiligheid van een gebouw niet ten goede komen. Vaak uit onwetendheid, maar wel bepalend voor het brandveiligheidsniveau van het gebouw. Voorbeelden zijn verbouwingen waar de brandcompartimentering niet in is meegenomen, het ontbreken van brandwerende afdichting bij doorvoeringen, het ontbreken of onjuiste plaatsing van brandwerend glas en schachten die niet brandwerend zijn afgedicht of niet voorzien zijn van brandkleppen. Aanwezige brandcompartimenten worden beoordeeld op hun sterkte bij brand. Een brandcompartiment is bedoeld om gedurende een bepaalde tijd te voorkomen dat de brand zich verder kan uitbreiden dan de plek waarin de brand is ontstaan. Het moet daarvoor aan diverse voorschriften voldoen om weerstand te kunnen bieden aan branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Deze voorschriften worden gecontroleerd in combinatie met de vluchtwegen, waarbij materialisering een groot punt van focus is. Worden er materialen aangetroffen die gezien de gebruiksfunctie niet voldoen, dan worden deze opgenomen in de uiteindelijke rapportage onder de aan te passen punten. Naast de compartimentering en materialisering worden aanvullende brandveiligheidsmaatregelen beoordeeld zoals de wel of niet zelfsluitendheid van deuren, de afdichting van doorvoeringen, de opbouw en brandwerendheid  van schachten en bijvoorbeeld het correct toepassen van brandwerende voorzieningen. Kortom de bouwkundige staat van het gebouw.

Inspecteren Installatietechnisch

Installatietechnisch wordt beoordeeld of en welke brandveiligheidsinstallatie verplicht is in combinatie met de gebruiksfunctie, met wel of geen automatische doormelding naar de meldcentrale. Ook welk type alarm, luid of stil, geactiveerd wordt tijdens een calamiteit en welke maatregelen automatisch in werking treden zodra er een calamiteit gedetecteerd wordt.

Inspecteren organisatorisch

Organisatorisch richt de inspectie zich op de BHV-organisatie van het gebouw ten opzichte van het gebruik. De kwetsbaarheid van mensen in combinatie met de gebruiksfunctie wegen mee in de verzwaring van de eisen aan de brandklassen waar mee gewerkt wordt. Met name in zorggerelateerde instellingen is een geactualiseerd BHV-plan verplicht en levensreddend. Aanvullend is het aan te bevelen om minimaal jaarlijks een Table-top training in te plannen die vanuit Munnik Brandadvies begeleid kan worden.

Uitvoering verbeteringen

De Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische uitkomsten komen samen in een rapportage met daarbij het advies welke aanpassingen noodzakelijk zijn om tot een goedgekeurd gebouw te komen. Munnik Brandadvies begeleidt renovatietrajecten, waarbij we door onze onafhankelijke positie de juiste balans creëren tussen dure overbeveiliging en kostbare onderbeveiliging. De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het kunnen aantonen dat het feitelijk gebruik strookt met de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen. Dit is mogelijk middels een eindcontrole na het renovatietraject. Het levert na goedkeuring van de aanpassingen een document op welke aantoont dat er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Conclusie

Niemand hoopt ooit een beroep te moeten maken op de BIO maatregelen, maar indien toch noodzakelijk zijn ze ontworpen om levens te redden. Het effect van een gedegen brandveiligheidsinspectie resulteert in een waardevolle basis en een veilig gebruik van het gebouw. Ook benieuwd naar de juiste balans in brandbeveiliging voor uw vastgoed? Rudi Buursema bespreekt graag de mogelijkheden. Voor een  vrijblijvend contact bel 0598-39 59 79 of stuur hem een mail  r.buursema@munnikbrandadvies.nl. Benieuwd wat de mogelijkheden zijn om zelf brandveiligheidsinspecties uit te kunnen voeren? Ontdek het tijdens de cursus ‘Inspecteur brandveiligheid‘ op donderdag 1 oktober!